ไวร์เมชเสริมคอนกรีต (wiremesh) แบรนด์ WMImesh คุณภาพมาตราฐาน บริการดีเยี่ยม ตะแกรงเหล็กไวร์เมช
สหรัฐเล็งผ่อนปรนภาษีนำเข้าเหล็ก
17 พฤศจิกายน 2021
ข่าวสาร65
24 ธันวาคม 2022

ส่งออกไทยปี64 เอกชนมั่นใจโต15% จับตาไวรัสโอไมครอนระบาดทั่วโลก

Update : 7 ธันวาคม 2564

 

 

ส่งออกไทยปี64 เอกชนมั่นใจโต15% คาดปี 65 โต 5%ภายใต้ปัจจัยเสี่ยงรอบด้าน ทั้งไวรัสสายพันธุ์ใหม่อย่าง โอไมครอน ที่กระจายไปทั่วโลก ปัญหาขาดแคลนแรงงาน
ต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้น พร้อมเสนอรัฐเร่งนำแรงงาน


นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า สรท.ปรับคาดการณ์การส่งออกไทยในปี 2564 ถึง 15% และคาดการณ์ปี 2565
โต 5-8% (ณ เดือนธันวาคม 2564) โดยมีปัจจัยปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคสำคัญในปี 2564 ได้แก่ ความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์
“โอไมครอน” ที่เริ่มมีการแพร่กระจายในหลายประเทศ

อาทิ เบลเยี่ยม เยอรมัน อิตาลี เชค ออสเตรเลย ฮ่องกง สหรัฐฯ อังกฤษ ซึ่งยังคงมีตัวเลขผู้ติดเชื้อในระดับสูง ขณะที่หลายประเทศเริ่มกลับมาจำกัดการเดินทางเข้าออก
ประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากแอฟริกา และมีความเป็นไปได้ที่หลายประเทศอาจจะล็อคดาวน์อีกครั้งซึ่งสวนทางกับช่วงเศรษฐกิจกำลังเร่งฟื้นตัว

ปัญหาการแรงงานในภาคการผลิตขาดแคลนต่อเนื่อง ประกอบกับต้นทุนการจ้างงานปรับตัวสูงขึ้น กระทบการผลิตเพื่อส่งออกที่กำลังฟื้นตัวจากโควิด และ ปัญหา
ตู้คอนเทนเนอร์ตกค้าง ณ ท่าเรือปลายทาง โดยเฉพาะท่าเรือ Los Angeles และ Long Beach ที่พบปัญหาความหนาแน่นภายในท่าเรือ ทำให้ต้องใช้ระยะเวลานาน
ในการขนถ่ายสินค้า รวมถึงปัญหา Space allocation ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถจองระวางและส่งสินค้าได้ทันตามกำหนด ตลอดจนค่าระวางเรือยังคงสูงขึ้นต่อเนื่อง


โดยเฉพาะสหภาพยุโรป สหรัฐฯ รวมถึงจีนที่มีการเร่งนำเข้าสินค้าในทันช่วงเทศกาลคริสต์มาสและตรุษจีน ส่งผลให้บางสายการเดินเรือต้องหยุดให้บริการจองระวางชั่วคราว
ส่งผลต่อภาระต้นทุนการขนส่งสินค้าที่ผู้ส่งออกต้องจ่ายเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว และมีแนวโน้มที่จะทรงตัวสูงยาวจนถึงปี 2565 และปัญหาวัตถุดิบขาดแคลนและราคาผันผวน
อาทิ เซมิคอนดักเตอร์, เหล็ก, น้ำมัน ส่งผลให้ภาคการผลิตเพื่อส่งออก ยังคงประสบปัญหาอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

ทั้งนี้ภาคเอกชนมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าวโดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำเข้าแรงงานต่างด้าวเร่งปรับลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า
วัตถุดิบ อาทิ ภาษีสินค้าเหล็ก เซมิคอนดักเตอร์ วัตถุดิบสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค สำหรับนำเข้าผลิตเพื่อส่งออก ซึ่งอาจส่งต่ออัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นกระทบราคา
สินค้าที่ต้องปรับตัวตามกลไกราคา ทั้งนี้ เพื่อให้มีแนวทางในการพัฒนาการส่งออกไทยให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระยะต่อไป


ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย ในเดือนมกราคม – ตุลาคม 2564 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) พบว่า ไทยส่งออกรวมมูลค่า 222,736.4 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 15.7% ในขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 222,736.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 15.7% ส่งผลให้ดุลการค้าของประเทศไทย เดือนมกราคม –
ตุลาคม 2564 เกินดุล 1,646.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
แหล่งที่มา : ฐานเศรษฐกิจ