4 มิถุนายน 2021
30 มิถุนายน 2021

เวียดนามส่งออกเหล็กไปจีน 2 เท่า

Update : 24 มิถุนายน 2564

 

 

“CPTPP” ดันส่งออก "เวียดนาม" ร้อนแรง สำนักงานส่งเสริมการในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย รายงาน 5 เดือนแรก ปี2564 ส่งออกเหล็กไปยังจีน กว่า 1.1 ล้านตัน
เพิ่มขึ้น 2 เท่า ดันราคาในประเทศพุ่ง ผู้รับเหมาเบี้ยวสัญญาระนาว


สำนักงานส่งเสริมการในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย รายงาน กรมศุลกากรเวียดนามระบุว่า ในช่วง 5 เดือนแรกของปี2564 เวียดนามส่งออกเหล็กไปยังจีน
จำนวน 1.1 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น เป็น 2 เท่า เมื่อเทียบกับปี2563 ในปัจจุบัน จีนเป็นตลาดส่งออกเหล็กที่ใหญ่ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.5 ของการส่งออกเหล็กทั้งหมด
ตลาดส่งออกรายใหญ่อื่นๆ ได้แก่ สหภาพยุโรป เม็กซิโก และกัมพูชา การส่งออกเหล็กไปยังสหภาพยุโรปในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มขึ้น 5 เท่า โดยมีจำนวน 713,000 ตัน
และไปยังเม็กซิโก 2.5 เท่า จำนวน 293,000 ตัน

ในขณะเดียวกัน การส่งออกไปกัมพูชามีปริมาณ 584 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 1.5 ในช่วง 5 เดือนแรกของปี2564 เวียดนามได้ส่งออกเหล็กทั้งหมดมีปริมาณ 4.88 ล้านตัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 117 มีมูลค่า3,610 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ารายระบุว่า ตั้งแต่ต้นปี2564 ราคาเหล็กในเวียดนามสูงขึ้นร้อยละ 40-50 ส่งกระทบต่อผู้รับเหมาก่อสร้างอย่างหนัก ทำให้ต้อง
ปฏิเสธสัญญา เนื่องจากต้นทุนเหล็กคิดเป็นร้อยละ 10-30 ของโครงการก่อสร้าง

ข้อคิดเห็น สำนักงานส่งเสริมการในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย ในปี2564 อุตสาหกรรมเหล็กของเวียดนามมีโอกาสมากขึ้นในการผลิตและการส่งออกไปยังตลาดใหม่ๆ
และพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง เนี่องจากได้รับผลประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนภาครัฐ รวมทั้งตลาดอสังหาริมทรัพย์กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง

นอกจากนี้ด้วยข้อตกลงการค้าเสรีต่างๆ เช่น CPTPP, EVFTA, RCEP เป็นต้น จะช่วยให้การส่งออกเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการบริโภค ภายในประเทศที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง
และอุปสงค์ในประเทศก็ค่อนข้างที่จะเพียงพอ อย่างไรก็ตาม ยังคงจำเป็นต้องเพิ่มการผลิต เหล็กในประเทศมากขึ้น เพื่อจะตอบสนองความต้องการในประเทศในอนาคต
คาดการณ์ว่า ในปี2564 การผลิตและการส่งออกตลาด เหล็กของเวียดนามจะเพิ่มขึ้นแหล่งที่มา : ฐานเศรษฐกิจ